Hållbarhet

För oss på Abelko är det självklart att vårt arbete och våra produkter ska göra ett så litet negativt avtryck på jorden som möjligt. Våra produkter har sedan start fokuserat på en hållbar framtid för alla. Detta gör vi genom att erbjuda en bra och trygg arbetsplats med stor teamkänsla, produkter med hög kvalitet och effektivisering och till sist ett aktivt fokus på att minska vår miljöpåverkan. Tillsammans skapar vi ett hållbart imorgon.

Hållbarhet

Abelko stöder tillsammans med Indutrade UN Global Compact och Agenda 2030 målen genom ett aktivt hållbarhetsarbete tillsammans med kunder, partners, leverantörer och andra intressenter. Centralt i detta är vår uppförandekod och vår uppförandekod för leverantörer.

Arbetsmiljöpolicy

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där riskerna kartläggs och åtgärder vidtas för att förebygga dessa risker. Alla typer av riskfaktorer beaktas och kontroll utförs minst en gång per år. Arbetsförhållandena ska av personal och ledning uppfattas som tillfredsställande och de ska också känna att ett ständigt förbättringsarbete pågår.

Det praktiska arbetet med arbetsmiljön genomförs i samband med internkontrollerna som genomförs minst en gång per år. Efter dessa ronder upprättas handlingsplaner där ansvar och åtgärder fördelas.

Kvalitetspolicy

Abelko utvecklar och tillverkar professionell elektronik. Arbetet bygger på hög kvalitet och långsiktiga partnerskap där vi strävar efter att ständigt vara kundens förstahandsval. Vi förstår och uppfyller krav, helst överträffande kundens förväntningar. Varje leverans ska vara en rekommendation för framtida affärer.

Vi arbetar alltid utifrån att hitta rätt saker att göra så att vi skapar mervärde för våra kunder. Vi undersöker, utformar, mäter, behandlar risker, tillvaratar möjligheter, analyserar och följer upp för att säkerställa att vårt sätt att arbeta fungerar optimalt och ständigt bli bättre. Vi uppnår detta genom att ha informerad, ansvarstagande och delaktig personal med hög kompetens och ett ledarskap som är ett föredöme internt och externt.

Miljöpolicy

Vi utvecklar och tillverkar professionell elektronik som i stor utsträckning används för att energieffektivisera byggnader och anläggningar samt att förebygga skada på utrustning de är kopplade till och på det sättet bidra till långsiktig hållbar utveckling även utanför den egna verksamheten.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi aktivt för att minska miljöpåverkan genom aktiva val och engagemang. Vi förstår och uppfyller krav, helst överträffande kundens förväntningar. Att uppfylla lagstiftning är ett minimikrav vi ständigt arbetar på att överträffa. Vi undersöker, utformar, mäter, sätter mål, behandlar risker, tillvaratar möjligheter, analyserar och följer upp för att säkerställa att vår miljöpåverkan minskas så långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ständigt bli bättre. Vi uppnår detta genom att ha informerad, ansvarstagande och delaktig personal med hög kompetens och ett ledarskap som är ett föredöme internt och externt.